ศาลอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการ "การบินไทย"

และแต่งตั้งจัดทำแผนฟื้นฟู

STAY UPDATE