องค์การเภสัชกรรม รับซื้อดอกกัญชาแห้ง จากวิสาหกิจชุมชนสูงสุดกิโลกรัมละ 45,000 บาท

STAY UPDATE