ทำความรู้จัก China Mobile
กับเทคโนโลยี 5G

ที่ TRUE จะถอดบทเรียนมาใช้งานในไทย

STAY UPDATE