DITP เสริมแกร่งปั้น Gen Z ให้เป็น CEO รุ่นใหม่

กับ “โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO” ประจำปี 2564

STAY UPDATE