ลูกค้าของคุณเป็นแบบไหน FOMO หรือ JOMO

สื่อสารอย่างไรให้เข้าใจลูกค้า

STAY UPDATE