ต้องสร้างเวทีให้คนรุ่นใหม่:
ทิศทางรักษาพนักงานสไตล์ SCG

STAY UPDATE