คนร.เคาะการบินไทยเข้า พ.ร.บ. ล้มละลาย

ยืนยันไม่ใช่การล้มละลาย

STAY UPDATE