จ๊อบส์ดีบี สนับสนุนความหลากหลายและความเสมอภาคในตลาดงาน

ผลักดันผู้ประกอบการ จ้างงานโดยไม่จำกัดสถานภาพทางสังคม

STAY UPDATE