มูลค่าส่งออกชะลอ ทำให้เศรษฐกิจโลกโน้มชะลอลง

และเกิดปัญหา supply chain disruption

STAY UPDATE