ข้อดี-ข้อเสียเมื่อ Apple และ Google

ร่วมกันพัฒนาระบบติดตามผู้ติดเชื้อ ป้องกันไวรัส

STAY UPDATE