ฝรั่งมี ChatGPT ไทยเรามี “ไต้ฝุ่น” (Typhoon)

Generative AI ภาษาไทย แก้ปัญหากำแพงภาษา

STAY UPDATE