สัมภาษณ์ BASE Workplace & BASE Playhouse ธุรกิจสถาบันสอน soft skill ที่บอกเราว่า 'ขาดทักษะนี้ไม่ได้ถ้าอยากก้าวหน้า'

STAY UPDATE