โจ ไบเดน ประกาศให้รถยนต์ของรัฐบาลเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด

ส่งเสริมนโยบายพลังงานสะอาดและเพิ่มการจ้างงาน

STAY UPDATE