"นวัตกรรมไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี"

คุยกับ BOLD Group Thailand ที่ปรึกษาด้านการสร้างนวัตกรรม

STAY UPDATE