ออนไลน์คือคำตอบ! Microsoft ประกาศ

ปิด Store ทั้ง 83 สาขาทั่วโลก 

STAY UPDATE