คนรุ่นใหม่ยังเข้าเช็ก Facebook ตามปกติ

แต่ใช้เวลาบน Instagram, TikTok มากที่สุด

STAY UPDATE